біць

тлумачэнне слова:

  біць, б'ю, б'еш, б'е; б'ём, б'яце; загадны лад бі; незакончанае трыванне
    1. каго. Наносіць удары каму-н. з мэтай прычыніць боль; збіваць. Біў-біў Іван ведзьму, пакуль яна прасіцца не пачала. Якімовіч. // Хвастаць чым-н. гнуткім. Высокі авёс біў дзяўчынку мяцёлкамі па твары і руках, асыпаўся ў кошык. Сіняўскі. Пальцы рукі нецярпліва перабіралі лазовы дубец, якім .. [афіцэр] раз-поразу біў па халявах ботаў. Лынькоў.
    2. каго-што. Вынішчаць, забіваць (пра людзей). // Забіваць на паляванні (пра жывёл). Адны па пушчах і лясах Звяроў лавілі, білі. Танк.
    3. каго-што. Перамагаць каго-н.; наносіць паражэнне. [Дзядзька:] — Цябе [Цімоха] яшчэ .. і заваду на свеце не было, як я яго, германца, біў. Брыль. [Талаш:] — Мы звяжам тут рукі панам,.. будзем нападаць на іх абозы,.. без літасці біць таго, хто будзе стаяць за паноў. Колас.
    4. пераноснае значэнне; каго-што. Весці барацьбу з кім-, чым-н., накіроўваць сваё дзеянне супраць каго-, чаго-н. І вашы [Маякоўскага] вершы Зноў дакладна б'юць Па мордах розных чэрчыляў і клеяў. Панчанка. [Радзевіч Варанецкаму:] — Але май на ўвазе: дэмагогаў трэба біць фактамі! Дуброўскі. // Прычыняць непрыемнасці, прымушаць перажываць. Нават самыя збітыя, газетныя выразы з .. [Бародкавых] вуснаў гучэлі са сваёй першароднай сілай — пранікнёна, свежа і моцна, словы білі, як камяні. Шамякін.
    5. Стукаць, удараць. [Людзі] пабеглі да акна і пачалі біць па яго жалезных кратах. Лынькоў. Конь бяжыць, капытом зямлю б'е. Якімовіч. [Качкі] таксама не могуць лётаць, а толькі плаваюць і пры гэтым хутка, і гучна б'юць па вадзе крыламі. Маўр. // Парывіста, моцна ўдараць у што-н. (пра хвалі, дождж, вецер і пад.). Вецер свістаў у вушах, калючыя і гарачыя сняжынкі білі ў твар. Мікуліч. Хвалі білі ў бераг усё часцей і часцей. Кулакоўскі. / у безасабовая форма ужываецца, ужыванне Часам.. трапляліся глыбокія лагі, і .. [Марта з Паўлам] абавязкова заглядалі ў іх — адтуль, як з сутарэння, біла пранізлівым холадам. Вышынскі. // Рэзка, моцна дзейнічаць на пачуцці чым-н., імкліва пранікаць куды-н. (пра святло, гарачыню, пах, гукі і пад.). Першакурсніца Люда Нагорная.. прыплюшчыла вочы, бо вельмі ветлівы фатограф даволі нахабна біў ёй у твар святлом. Брыль. Праз шчыліну ў сцяне ў вочы біў тонкі сонечны прамень. Грахоўскі. Плынь гарачага паветра ішла сюды і біла горача ў твар. Чорны. У нос б'е едкі кіслы тытунь: дыму поўна хата, як зачыніць. Пташнікаў.
    6. у што. Б'ючы чым-н. аб што-н., утвараць стук, звон, гул і пад. Біць у рэйку. ▪ Пятрусь Кравец, званар, сядзеў на званіцы, дзержачы ў руках вяроўку, і зрэдку біў у звон. Колас. А дзядок нейкі крычаў «горка» І з захапленнем у бубен біў. Кірэенка.
    7. што і без дапаўнення Гучаць, вызвоньваць, званіць. У чыстым пакоі прахрыпеў насценны гадзіннік і пачаў біць. Лобан. Б'юць крамлёўскія куранты на Спаскай вежы. Кавалёў. Гарманісты іграюць, нібы на вяселлі, Бубны б'юць, маладыя гучаць галасы. Куляшоў.
    8. Быць у пастаянным рытмічным руху; пульсаваць (пра сэрца, кроў). Сэрца моцна біла ў грудзях. Дамашэвіч.
    9. Страляць, абстрэльваць. Артылерысты пачалі біць .. простай наводкай. Чорны. Камсамолачка Дарота! Пойдзем разам ваяваць, — Буду біць я з кулямёта, Ты — патроны падаваць. Крапіва. // Страляць (пра зброю). Захліпаліся нямецкія кулямёты.. Білі яны трасёрамі. Шамякін.
    10. што. Разбіваць, ламаць. Па гаршку цаляць не буду: Я ж не дурань біць пасуду. Крапіва.
    11. Выцякаць імклівым струменем; вылівацца з сілай. Ракой, фантанамі з зямлі б'е нафта. Купала. Каля самага берага б'е з-пад зямлі крыніца з серабрыстай сцюдзёнай вадой. В. Вольскі. Я вылез з-пад .. [каня] і бачу: пярэднія ногі перабіты, кулямётная чарга прашыла таксама жывот. Адусюль б'е кроў. Няхай. Сервант насцеж, шыфаньер насцеж, усе футаралы на падлозе, з крана вада б'е, на абрусе лужына, дзверы не зачынены, — цэлы пагром! Гарбук. // З сілай вырывацца, шугаць (пра полымя). Бушуе, б'е полымя ўвысь, Выкідвае дым. Колас. // пераноснае значэнне Выбівацца (пра бурныя, поўныя невычарпальнай сілы праявы энергіі). Са Смольнага, дзе — біла плынь імкненняў, Дзе браў раўненне пераможны клас, Ён [Ленін] справы новых бачыў пакаленняў. Ён бачыў нас. Ён добра бачыў нас. Кірэенка. / у безасабовая форма ужываецца, ужыванне [Дзяўчат] ахапіў працоўны запал, ад іх біла маладосцю, здароўем, натхненнем, азартам. Карпюк. // пераноснае значэнне Свяціцца, выяўляцца (пра пачуцці). Эх, сонечная раніца, Цямней ты нам за ноч! Маўчалі людзі хмурыя, А помста біла з воч. Панчанка.
    12. каго-што. размоўнае слова Трэсці (пра хваробу, хваляванне, страх і пад.). Ад ранішняй вільгаці і страху .. [Сашу] пачала біць ліхаманка. Шамякін. Дым лезе ў вочы, цябе б'е кашаль, але ты трымаешся. Шахавец. Шуру, нягледзячы на цёплы кажух, білі дрыжыкі. Навуменка.
    13. У спартыўных гульнях — удараць па чым-н., кідаць што-н., імкнучыся папасці. Біць па варотах.
    14. што. Прабіваць; свідраваць, капаць. Мы білі штольні дынамітам. Звонак. Апошняя куля трапіла ў бутлю, прызначаную для людзей, якія заўтра павінны былі пачаць біць студню на Кагутовай сядзібе. Караткевіч.
    15. Убіваць, заганяць, забіваць. Білі ў дно рачное палі, Клалі бэлькі і брусы. Зарыцкі.
    16. Раздзяляць на больш дробныя часткі. Яшчэ зранку, на досвітку, пайшоў наш дзядзька на рум біць калоды. Колас. Людзі бачылі, што за горадам, дзе кладуць новую шашу, паміж малатабойцаў, што білі каменне, ёсць адзін вельмі малады. Чорны.
    17. што. У некаторых рамёствах — вырабляць пэўным спосабам. Біць масла. Біць валёнкі.
    18. У гульні ў шахматы, шашкі — браць фігуру праціўніка. Дошка малая, ды і манеўранасць шашак абмежавана жорсткімі правіламі: хадзіць толькі ўперад, біць абавязкова! «Маладосць». // У картачнай гульні — выйграваць, раскрываючы большую карту. Біць козырам.
    •••
    Байды біць — пазбягаць работы, займацца глупствам.
    Бібікі (лынды) біць — гультаяваць, бяздзейнічаць; займацца пустымі справамі.
    Біць адбой — а) даваць сігнал на спыненне якога-н. дзеяння; б) адмаўляцца ад свайго рашэння, думкі; адступаць ад свайго намеру. На начальніка з раёна як хто халоднай вады цэбар узліў. Пачаў біць адбой. Чорны.
    Біць з гарматы па вераб'ях — тое, што і страляць з гарматы па вераб'ях (глядзі страляць).
    Біць крыніцай — бурна развівацца, квітнець. Як толькі пачыналася раніца, у заезджым доме Гірша Дрэйзіна пачынала крыніцаю біць жыццё. Чорны.
    Біць на што імкнуцца да чаго-н., дамагацца чаго-н. Біць на вонкавы эфект.
    Біць па кішэні — уводзіць у вялікія выдаткі.
    Біць паклоны — пры малітве рабіць нізкія паклоны; нізка кланяцца.
    Біць трывогу — а) даваць сігналы аб небяспецы або нападзе ворага; б) заклікаць да барацьбы супраць каго-, чаго-н.; звяртаць увагу на пагрозу чаго-н.
    Біць у вочы — быць прыкметным, прыцягваць увагу.
    Біць (сябе) у грудзі — а) біць сябе кулаком у грудзі, запэўніваючы ў чым-н.; клясціся, запэўніваць у чым-н. — Я — сацыяліст-рэвалюцыянер, — б'е сябе ў грудзі аграном. Якімовіч; б) біць сябе кулаком у грудзі ў роспачы; каяцца ў чым-н.
    Біць у званы — а) балбатаць, малоць языкамі, пустазвоніць; б) тое, што і біць у набат.
    Біць у (адну) кропку — накіроўваць увагу, словы, дзеянні на што-н. адно.
    Біць (пляскаць) у ладкі (далоні) — удараць далонню аб далонь; адбіваць такт. — А, дзядзька, дзядзечка, саколік! Насып мне ягад у прыполік! — Дай мне дубец! — А мне дай вуды! — крычаць малыя шалапуды, Бягуць і скачуць, б'юць у ладкі... Колас.
    Біць у лёт — тое, што і страляць у лёт (глядзі страляць).
    Біць у набат — а) пры дапамозе звана склікаць людзей з выпадку бедства; б) выклікаць трывогу, звяртаць увагу грамадства на што-н.
    Біць (даваць) у нос — пра востры, едкі пах чаго-н.
    Біць у хамут — рэзка рэагаваць, выяўляючы крыўдлівасць.
    Біць у цэль (міма цэлі) — а) пападаць (не пападаць) у цэль; б) дасягаць (не дасягаць) патрэбнага выніку.
    Біць (ліцца) цераз край — праяўляцца з вялікай сілай (пра пачуцці, энергію і пад.).
    Біць чалом — а) прасіць каго-н. аб чым-н. [Гаруноў:] — Не буду чалом біць і не буду прасіць, каб мяне не паміналі ліхам. Дуброўскі; б) пачціва кланяцца каму-н., вітаць каго-н. Зямля мая! Мой дом, мой хлеб адзіны, Я вечна твой, я б'ю табе чалом. Дайнека.
    З-за вуха біць — гаварыць прама, рэзка.
    Ногі біць — натруджваць ногі працяглай і дарэмнай хадзьбою.
    Час б'е чый або каго-чаго а) надыходзіць, набліжаецца канец; б) надыходзіць час што-н. рабіць.
    Язык аб зубы біць — гаварыць пустое; малоць языком.
    Як у бубен біць — жыва і настойліва перадаваць якую-н. чутку, гаварыць у адзін голас пра што-н. 

Русско-белорусский словарь «Скарнік» | слов в базе: 107141

     А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Белорусско-русский словарь «Скарнік» | слов в базе: 112462

     А Б В Г Д Е Ё Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы | слоў у базе: 96698

     А Б В Г Д Е Ё Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я


el-skrynka: lit.serge2@gmail.com